Facebook
BIP

A A A
GaleriaPartnerzy

Kalendarz
REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ
CENTRUM ANIMACJI KULTURY W MIĘDZYCHODZIE

1. Poprzez pojęcie „impreza” rozumie się wszelkie spotkania o charakterze kulturalnym,w tym m.in. koncerty, recitale, spotkania autorskie, spektakle teatralne, seanse filmowe i inne.

2. Wstęp na imprezę biletowaną jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

3. Wstęp na imprezę niebiletowaną jest możliwy za okazaniem bezpłatnej wejściówki lub zaproszenia. Bilety/wejściówki można nabyć w sekretariacie Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie.

4. Zakupienie i pobranie biletu/wejściówki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

5. Bilet/wejściówka ważne są jedynie na wyznaczoną na nim imprezę, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

6. Miejsce w sali widowiskowej lub Art. Cafe należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie – nie dotyczy wydarzeń niebiletowanych.

7. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście do sali widowiskowej osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

8. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście do sali widowiskowej osobie będącej w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagrażającej bezpieczeństwu pozostałych widzów.

9. Podczas imprez organizowanych w Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w sali widowiskowej zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez wyraźnej zgody organizatora;
b) korzystania z telefonów komórkowych;
c) wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia papierosów;
d) głośnego zachowania, zakłócającego odbiór imprezy innym uczestnikom;
e) wnoszenia na salę artykułów spożywczych i ich spożywania;

10. Szatnia jest dozorowana, lecz nie nieobowiązkowa.

11. Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni, nie ponosimy odpowiedzialności.

12. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

13. Na całym terenie BPiCAK obowiązuje zakaz palenia.

14. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren BPiCAK.

15. Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla uczestników imprez organizowanych w BPiCAK w Międzychodzie.

16. Imprezy odbywają się przy minimalnej frekwencji, którą każdorazowo ustala organizator.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów po rozpoczęciu imprezy.

2. Zwrot za bilety na imprezę jest możliwy tylko za okazaniem dowodu zakupu i ważnego biletu wstępu.

3. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup powyżej 15 osób.

4. Dzieci do lat 3 wchodzą na imprezę bezpłatnie.

5. Bilety należy zachować do końca trwania imprezy.

6. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
- Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW,
- W przypadku, gdy WIDZ jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych WIDZÓW.
- Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
- Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli organizatora imprezy.

7. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy za bilety, jeśli istnieją przyczyny formalne (na przykład brak środków w kasie; w takim przypadku zwrot dokonany będzie w momencie, kiedy kasa będzie posiadała środki pozwalające na dokonanie zwrotu).

8. Repertuar Kina objazdowego dostępny jest na stronie internetowej www.bpicakmiedzychod.pl .

9. Na projekcje filmów obowiązują uprawnienia do zniżek biletów:
a. Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się, które nie ukończyły 25 roku życia oraz rencistom i emerytom za okazaniem ważnej legitymacji.
b. Bilet grupowy: dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Regulacje dotyczące ochrony wizerunku uczestników wydarzeń organizowanych w BPiCAK w Międzychodzie:
Uczestnicy wydarzeń organizowanych w BPiCAK na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.) wyrażają lub nie wyrażają zgody na przetwarzanie swojego wizerunku w celu dopełnienia realizacji działań statutowych, promocyjnych i podczas uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez BPiCAK, można tego dokonać ustnie lub na oświadczeniu znajdującym się w sekretariacie BPiCAK.
Wejście na salę widowiskową oraz teren BPiCAK równoznaczne jest ze zgodą na rejestrację wideo poprzez zamontowany monitoring, przed wejściem na salę widowiskową oraz do budynku BPiCAK w odpowiedniej odległości widnieje informacja o monitoringu .
Ma zastosowanie w przypadku korzystania z oferty kulturalnej BPiCAK także Art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego który mówi: „Nie wymaga się zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osoby, jeśli stanowi ona jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, a wyliczenie to ma charakter przykładowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.09.2018r.

Regulamin do pobrania:

Regulamin imprez.pdf