Facebook
BIP

A A A
GaleriaPartnerzy

Kalendarz

ANKIETA O STANIE ZDROWIA.pdf

KARTA UCZESTNIKA SEKCJI.pdf

OŚWIADCZENIE.pdf

REGULAMIN REMIX.pdf

REGULAMIN SEKCJI
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
im.Jana Daniela Janockiego
w Międzychodzie

Sezon 2020/2021

1. W czasie zajęć w salach mają prawo przebywać wyłącznie uczestnicy i osoby wskazane przez instruktora. Rodzice, opiekunowie i rodzeństwo proszeni są o opuszczenie sal w czasie trwania zajęć. Wyjątek stanowią zajęcia z dziećmi najmłodszymi (dotyczy zajęć "Kreatywki").

2. W uzasadnionych przypadkach instruktor może wyrazić zgodę na przebywanie rodziców/opiekunów w sali w czasie zajęć.

3. Zajęcia odbywają się pod nadzorem instruktorów.

4. Uczestnicy zajęć ruchowo-tanecznych są zobowiązani do zmiany obuwia przed zajęciami.

5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są wypełnić KARTĘ UCZESTNIKA SEKCJI 2020/2021 z danymi teleadresowymi, klauzulom dotyczącą ochrony danych osobowych oraz informacją o stanie zdrowia i przekazać je instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego wypełniają jego rodzice/opiekunowie prawni.

6. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za przyprowadzenie na zajęcia dziecka, którego zdrowie zagraża pozostałym uczestnikom zajęć lub samemu dziecku.

7. Instruktor odpowiada za uczestników tylko w sali ćwiczeń. Niepełnoletni uczestnik nie może samowolnie opuszczać zajęć.

8. Rodzice/opiekunowie powinni dostosować się do sugestii instruktora dotyczących odpowiedniego ubioru i obuwia oraz podpisać odrębny regulamin, jeśli został sporządzony dla danej sekcji .

9. BPiCAK nie zapewnia opieki niepełnoletnim uczestnikom sekcji przed jak i po zajęciach. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do przejęcia opieki nad dzieckiem natychmiast po zajęciach.

10. Warunkiem udziału uczestnika w zajęciach sekcji jest dokonanie płatności na rachunek bankowy BPiCAK: PKO BP 46 1020 4144 0000 6602 0226 4448 z dopiskiem „nazwa sekcji, imię i nazwisko uczestnika” lub w kasie BPiCAK.

11. Potwierdzeniem dokonania płatności jest wydany uczestnikowi dowód wpłaty.

12. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty za zajęcia, uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach do czasu uregulowania należności. W uzasadnionych przypadkach uczestnik sekcji lub jego rodzic/opiekun prawny mogą skierować do Dyrektora BPiCAK pismo z prośbą o wydłużenie terminu opłaty.

13. Opłatę za zajęcia należy uregulować w terminie poprzedzającym pierwsze zajęcia w miesiącu.

14. Dyrektor BPiCAK ustala cennik zajęć w drodze zarządzenia i udostępnia go w sekretariacie Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie im. Jana Daniela Janockiego oraz na stronie www.bpicakmiedzychod.pl .

15. Nieobecność uczestnika na zajęciach (w tym ta wywołana stanem zdrowia) nie zobowiązuje BPiCAK do przeprowadzenia zajęć dodatkowych ani do obniżenia opłaty za zajęcia.

16. Zajęcia odwołane z powodów leżących po stronie BPiCAK zostaną przeprowadzone w innym terminie.

17. Dyrektor BPiCAK na pisemny wniosek uczestnika lub jego rodzica / opiekuna prawnego może go zwolnić z opłat za udział w zajęciach.

18. Udział w zajęciach jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem.

Regulamin do pobrania:

Regulamin BPiCAK.pdf

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ STUDIO TAŃCA „REMIX”

1. Organizatorem zajęć tańca jest Studio Tańca „REMIX”, prowadzone przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przy pl. Kościuszki 9 (dalej w niniejszym Regulaminie określane jako STUDIO).

2. W zajęciach organizowanych przez STUDIO mogą brać udział dzieci.

3. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest zaakceptowanie Regulaminu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna prawnego oraz złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. W przypadku wątpliwości STUDIO może zobowiązać rodzica lub opiekuna do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w zajęciach.

4. Osoby, które ukończyły 18 rok życia, biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Zaakceptowanie przez nich tego Regulaminu oznacza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.

5. Uczestnicy zobowiązują się aktywnie uczestniczyć w zajęciach tanecznych w wyznaczonych terminach, a także brać udział w próbach, koncertach, warsztatach i festiwalach, do których zgłoszona została grupa Uczestnika.

6. Zajęcia w STUDIO są płatne. Aktualne zasady odpłatności zostały opublikowane w cenniku, który wymaga akceptacji Uczestnika przed przystąpieniem do zajęć.

7. Opłaty należy wnosić do 15-ego dnia miesiąca z góry, na rachunek bankowy nr 46102041440000660202264448 lub w gotówce w sekretariacie BPiCAK w Międzychodzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

8. Zaleganie przez Uczestnika z opłatą za jeden pełen okres upoważnia STUDIO do wykluczenia go z zajęć do czasu uregulowania płatności.

9. Uczestnicy zobowiązani są do dołożenia wszelkich starań, aby ich uczestnictwo w zajęciach było regularne. Niemożność uczestnictwa w zajęciach należy zgłosić instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć, co pozwoli na ewentualną zmianę choreografii układów tanecznych oraz zabezpieczyć miejsce Uczestnika w choreografii po jego powrocie. W przypadku, gdy w okresie kwartału kalendarzowego liczba nieobecności Uczestnika na zajęciach oraz występach wynosi ponad połowę, STUDIO może skreślić go z listy uczestników. Skreślenie może nastąpić także wówczas, gdy Uczestnik nie wykazuje zainteresowania udziałem z zajęciach, nie słucha poleceń instruktora lub dezorganizuje pracę grupy mimo upomnień.

10. Opłata za udział w zajęciach nie ulega pomniejszeniu w przypadku nieobecności Uczestnika.

11. STUDIO nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć. W celu uniknięcia zdarzeń powodujących szkodę Uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać poleceń instruktora.

12. W czasie zajęć Uczestnicy nie mogą: nosić biżuterii, zegarków, żuć gumy i spożywać posiłków, oraz zobowiązani są związać włosy w kok, jeśli są długie.

13. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego odnoszenia się do innych osób uczestniczących w zajęciach oraz do instruktorów.

14. STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników, które zostało zniszczone lub zaginęło w czasie zajęć.

15. Uczestnicy zobowiązani są do wypożyczenia od STUDIA strojów, kostiumów, worków na stroje oraz innych rekwizytów, koniecznych do udziału w zajęciach, warsztatach i koncertach. Uczestnik kwituje odbiór powyższego wyposażenia.

16. Warunkiem wypożyczenia stroju na rok kulturalny 2019/2020 jest jednorazowa wpłata kwoty 170,00 zł brutto . Kwota ta nie podlega zwrotowi.

17. Uczestnicy nie mogą wykorzystywać wypożyczonych strojów do celów niezwiązanych z działalnością Studia.

18. Kostiumy, wyposażenie i rekwizyty, o których mowa powyżej, stanowią własność STUDIA. Należy o nie dbać.
W przypadku rozerwania, rozprucia kostiumu należy naprawić go we własnym zakresie.
W przypadku zgubienia lub zniszczenia kostiumu, bądź rekwizytu należy to zgłosić do BPiCAK oraz pokryć jego koszt lub doszyć we własnym zakresie.

19. W przypadku rezygnacji dziecka ze Studia Tańca:
- każdy kostium oraz rekwizyty należy zwrócić do BPiCAK,
- opłaty miesięczne naliczane będą do dnia zwrotu wypożyczonego stroju.OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z CENNIKIEM ORAZ REGULAMINEM UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STUDIO TAŃCA REMIX........................................................................................        ...........................................................
    Imię i nazwisko dziecka biorącego udział w zajęciach                       Data, podpis rodzica/opiekuna

Regulamin do pobrania:

Regulamin REMIX.pdf