Konkurs na mem biblioteczny

Konkurs na „MEM BIBLIOTECZNY”

Poniżej regulamin konkursu w którym znajdziecie wszystkie szczegóły i dokumenty do pobrania.

Organizator konkurs:

 • Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kulturyim. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie.

Cele konkursu:

 • popularyzacja biblioteki, książek i czytelnictwa w środowisku lokalnym,
 • rozwijanie umiejętności graficznych, plastycznych i informatycznych,
 • rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej młodzieży, inwencji, wyobraźni i

pasji poprzez własną aktywność twórczą.

Zasady konkursu:

 • Jedna osoba może zgłosić jeden mem.
 • Grafika powinna składać się ze zdjęcia i korespondującego z nimkomentarza tekstowego.
 • Tekst powinien być czytelny i zintegrowany z obrazem oraz w sposób krótki, najlepiej humorystyczny, przekazywać przesłanie konkursu.
 • Praca musi mieć postaćpojedynczego obrazka w formacie graficznym jpg.
 • Nie dopuszcza się umieszczania obrazów lub treści wulgarnych, ksenofobicznych i rasistowskich.
 • Praca zgłoszona na konkurs musi być wykonanasamodzielnie przez uczestnika.
 • Przesłane memyzostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki oraz na profilach: Biblioteki Publicznej wMiędzychodzie oraz filii bibliotecznych na Facebooku (Filia Nr 1, Filia w Bielsku, Filia w Kamionnie, Filia w Łowyniu).
 • Prace można wykonywać przy pomocy dostępnych w Internecie generatorówmemów.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • W konkursie mogą uczestniczyć czytelnicy Biblioteki Publicznej w Międzychodzie wraz z przyległymi jej filiami. Brak ograniczeń wiekowych.Osoby niebędące naszymi czytelnikami, zachęcamy do zapisów.
 • Nadesłanie grafiki odbywa się za pośrednictwem e-maila.
 • Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres: kontakt@bpicakmiedzychod.pl
 • Karta zgłoszenia powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz numer telefonu.
 • W przypadku uczestnika niepełnoletniego wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie– załączniki do regulaminu dostępne są na stronie internetowej.
 • Zgodę można przesłać w formie załącznika droga mailową.

Termin:

 • Prace należy nadsyłać do 28 maja 2023 roku.
 • W dniach 29 maja-1 czerwca do godz. 12:00 odbędzie się głosowanie na profilu Biblioteki Publicznej w Międzychodzie na Facebookuza pomocą „lajków”.
 • 1 czerwca ogłosimy zwycięzcę konkursu.
 • Wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2023 roku.

Nagrody:

 • Każdy uczestnik zabawy otrzyma nagrodę niespodziankę.
 • Zwycięzca z największa liczbą polubieni otrzyma nagrodę publiczności.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  1. Organizator: Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie, pl. Kościuszki 9, 64-400 Międzychód, dla którego Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandra Cnota – Mikołajec dostępna pod adresem email: aleksandra@eduodo.pl
 2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu:
 3. a) przeprowadzenia i realizacji KONKURSU w tym opublikowania informacji o wynikach konkursu i zwycięzcy w celach promocji działalności Administratora w środkach masowego komunikowania, tj. strona internetowa, facebook i inne – na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 4. b) dane zwycięzcy będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych, księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (m. in. ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., czy ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.),
 5. c) obsługi ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zabezpieczeniu informacji
  o współpracy w ramach konkursu w celu obsługi ewentualnych roszczeń,
 6. d) archiwizacji zdjęć w bazie zdjęć na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ustawa o zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r.).
 7. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą:
 8. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 9. b) podmioty realizujące zadania Administratora, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
 10. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach
  o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 11. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:
 12. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 13. b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 14. c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

d)do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

 1. e) do przenoszenia danych,
 2. f) prawo do wniesienia skargi.

W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się
z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju załatwianej sprawy może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub dowolnie wyrażoną zgodą. W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji celu lub świadczenia usługi, w tym brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia – osoba niepełnoletnia
Karta zgłoszenia – dorosły