Historia

Początki bibliotekarstwa publicznego w powiecie międzychodzkim sięgają końca XIX w., kiedy to Napoleon Rutkowski, właściciel Ławicy zorganizował z własnych środków biblioteki polskie w Międzychodzie i Sierakowie. W okresie międzywojennym działały biblioteki, Towarzystwa Czytelni Ludowych, Biblioteka PKP, małe biblioteki organizacji społecznych i prywatne.

Ich działalność została przerwana 1.09.1939 r.

Zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej, jeszcze przed ukazaniem się dekretu o bibliotekach, mieszkańcy woj. poznańskiego przystąpili do organizowania bibliotek. W czerwcu 1945 r. rozpoczęto zbiórkę książek ocalałych z działań wojennych, przyjmowano dary osób prywatnych. Od 1.12.1945 r. rozpoczyna działalność w Międzychodzie Powiatowa Centrala Biblioteczna z księgozbiorem 99 wol. otrzymanych ze zbiórki społecznej. Jej siedzibą jest Inspektorat Oświaty. Biblioteka prowadzona jest dorywczo do 1.09.1948 r. przez nauczycielkę Zofię Zdziennicką.

17.04.1946 r.

ogłoszono „Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi”. Wydanie dekretu kładącego podwaliny organizacyjno-prawne pod rozwój bibliotek stanowiło przełomowy moment w dziejach bibliotekarstwa polskiego i zapoczątkowało szeroką ofensywę książki. W oparciu o dekret przystąpiono do planowanej budowy sieci bibliotek publicznych. Realizacja tego zadania przypadła Ministerstwu Oświaty za pośrednictwem Naczelnej Dyrekcji bibliotek, a na szczeblach województw i powiatów – Kuratorom Okręgów Szkolnych i Powiatowym Inspektoratom Szkolnym. Sieć bibliotek publicznych została pomyślana jako wielostopniowa i objęła:

- Wojewódzkie Biblioteki Publiczne
- Powiatowe Biblioteki Publiczne
- Miejskie Biblioteki Publiczne
- Gminne Biblioteki Publiczne
- Punkty biblioteczne

Właściwa i planowa organizacja sieci bibliotek publicznych w woj. poznańskim rozpoczęła się dopiero po ogłoszeniu dekretu. Rozwiązanie tego zadania nastąpiło w trzech etapach:
- w pierwszym z inicjatywy Naczelnej Dyrekcji Bibliotek skoncentrowano się na organizacji istniejących i budowę nowych bibliotek miejskich i powiatowych. Etap ten zakończono w 1947 r. Powiatowa Centrala Biblioteczna w Międzychodzie otrzymała nazwę Powiatowej Biblioteki Publicznej.
- drugi etap ujmuje lata 1948 – 1949. W tym okresie główny nacisk położono na organizację bibliotek gminnych i małomiejskich. W tym czasie Powiatowa Biblioteka Publiczna w Międzychodzie otrzymała etat. Kierownikiem biblioteki została Maria Dłużewska – Stańczak (1.09.1948 – 1954 r.), która w porozumieniu z władzami szkolnymi opracowała dokładny plan budowy sieci bibliotek szczebla gminnego w powiecie.

Zgodnie z planem powstały:
- Miejska Biblioteka Publiczna w Międzychodzie 1948 r. (biblioteka otrzymała drugi etat),
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sierakowie 1949 r.,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sierakowie 1948 r.,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kwilczu 1948 r.,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Międzychodzie 1949 r.,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Łowyniu 1949 r.,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Chrzypsku Wielkim 1949 r.

- w trzecim etapie powołano Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Poznaniu. W ten sposób z końcem 1949 r. powiat międzychodzki posiadał pełną sieć bibliotek publicznych, na którą się składały: 1 biblioteka powiatowa, 2 miejskie, 5 gminnych i 38 punktów bibliotecznych.

Do 1950 r. sprawy organizacyjno-prawne bibliotek publicznych były w gestii, na szczeblu wojewódzkim – Kuratorium Okręgu Szkolnego działającego przez Referat Bibliotek, a na terenie powiatu – Inspektoratu Szkolnego, gdzie biblioteki podlegały bezpośrednio Podinspektorowi Oświaty Dorosłych. Zgodnie z dekretem z dn. 17.04.1946 r. obowiązki zapewnienia bibliotekom odpowiednich lokali spoczęły na organach Samorządu Terytorialnego. One też zostały zobligowane do łożenia środków na wyposażenie lokali bibliotek i ich utrzymanie. Po ukazaniu się ustawy z dn. 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej Kuratoria Okręgów Szkolnych przekształcono na Wydziały Oświaty Wojewódzkich Rad Narodowych, a Inspektoraty Szkolne na Oddziały Oświaty Prezydiów Rad Narodowych. Obowiązki zapewnienia odpowiednich lokali bibliotecznych przeszły na rady narodowe. Po zakończeniu prac związanych z organizacją sieci bibliotecznej w powiecie międzychodzkim Władze miejskie w 1950 r. wygospodarowały dwa pomieszczenia dla Powiatowej Biblioteki Publicznej o łącznej pow. 40 m2 w budynku przy Placu Kościuszki 9. Biblioteka działała w tych pomieszczeniach do lipca 1951 r. W 1951 r. PBP otrzymuje nowy etat. Zostaje zatrudniona Zofia Balicka. Na mocy ustawy z 30.10.1951 r. biblioteki publiczne wyłączono z kompetencji Ministerstwa Oświaty i przekazano Ministerstwu Kultury i Sztuki. W Międzychodzie sprawy biblioteki prowadzi od tej chwili Oddział Kultury PRN. W gminach sprawy bibliotek podlegały jednemu z członków prezydium danej rady narodowej.

W lipcu 1951 r.

biblioteka zostaje przeniesiona do dwóch lokali przy ul. 17 Stycznia 103. jeden większy dwu izbowy o łącznej powierzchni 45m2 zajmuje Powiatowa Biblioteka Publiczna, drugi mniejszy 36m2 otrzymuje Miejska Biblioteka Publiczna. Lokale jak na ówczesną ilość książek i czytelników wystarczające.

W 1954 r. odchodzi z biblioteki Maria Dłużewska – Stańczak. Kierownikiem biblioteki zostaje Lidia Drąg – Nowak – dotychczasowy kier. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łowyniu.

W 1952 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymuje nowy etat.

W 1954 r.

przeprowadzono reorganizację podziału administracyjnego wsi. Zlikwidowano gminy i utworzono gromady. Połączono Powiatową Bibliotekę z Miejską. Biblioteki gminne zmieniły nazwy na gromadzkie. Gromad w powiecie było więcej niż gmin i trzeba było organizować nowe biblioteki. Tak powstały:
- w Kamionnie,
- w Silnej,
- w Luboszu,
- w Lutomiu,
- w Białokoszu.

W styczniu 1955 r.

PiMBP posiada 4 etaty. Kierownikiem biblioteki zostaje Emilia Siwińska – Skowronek, ale już w czerwcu tego roku przenosi się do Poznania i podejmuje pracę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Kierownikiem biblioteki zostaje Zofia Balicka. Lokal PiMBP w miarę wzrostu księgozbioru i z roku na rok wzrastającej liczbie czytelników stawał się coraz ciaśniejszy. W czerwcu 1957 r. PiMBP otrzymała 4 nowe pomieszczenia w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej przy ul. 17 Stycznia 125 o łącznej pow. 130m2. Tego roku do pracy zostaje przyjęta Hanna Kaczmarek. W 1958 r. zostaje zatrudniona Wanda Plota.

W 1960 r.

przy PiMBP zostaje utworzony Oddział Dziecięcy i biblioteka otrzymuje nowy etat. Zostaje zatrudniona Krystyna Nyga - Ciesielska.

W 1961 r.

PiMBP otrzymuje następny etat (drugi etat instruktora). Od 1.03.1961 r. Oddziałem Dziecięcym kieruje Irena Koszyca. Tego roku Hanna Kaczmarek obejmuje kierownictwo GBP w Międzychodzie. Do działu gromadzenia i opracowania zbiorów zatrudniono Marię Stańczak. Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelniczym środowiska PiMBP po mimo bardzo ciasnego już w owym okresie lokalu (wzrost księgozbioru, czytelników i wypożyczeń, prowadzenie prac oświatowych z młodzieżą i dorosłymi) tworzy obok Wypożyczalni dla Dorosłych i Oddziału Dziecięcego w 1967 r. Czytelnię dla Dorosłych, której pracownikiem zostaje na nowym etacie Antoni Taczanowski. Ostatnie czwarte pomieszczenie zajmowały: Dział gromadzenia i opracowania zbirów, Dział instrukcyjno-metodyczny, Gabinet kierownika i magazyn książek – wszystko na 40 m2.

W 1971 r.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty i Kultury w Międzychodzie rozwiązuje sprawę nowego lokalu dla PiMBP. Biblioteka otrzymuje pomieszczenia na piętrze nowo wybudowanego w ramach kapitalnych remontów Powiatowego Domu Kultury. Łączna pow. 242m2 w tym: Wyp. dla Dorosłych – 100m2, Oddział Dziecięcy – 55m2 (łącznie z czytelnią dziecięcą), Czytelnia dla Dorosłych – 40m2. Pozostałe pomieszczenia to: Dział Gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, Dział Instrukcyjno-metodyczny, Gabinet dyrektora i magazyn książek. Biblioteka została wyposażona w nowy sprzęt biblioteczny tzw. Ostrzeszewski. Dokonano też przesunięć etatowych Wanda Plota została pracownikiem Działu Gromadzenia, natomiast w jej miejsce do Wypożyczalni dla Dorosłych została przeniesiona kierowniczka Działu Gromadzenia Maria Stańczak.

W 1973 r.

PiMBP zgodnie z reorganizacją gromad tworzy 5 bibliotek gminnych w powiecie, w miejscowościach, które są siedzibami gmin. Pozostałe biblioteki gromadzkie stają się filiami bibl. gminnych. Sieć bibliotek gminnych przedstawiał się następująco:

- Biblioteka Publiczna Gminy Międzychód z Filią Biblioteczną Kamionna,
- Biblioteka Publiczna Gminy Sieraków z Filią Bibliot. Lutom,
- Biblioteka Publiczna Gminy Chrzypsko Wielkie z Filią Bibl. Białokosz,
- Biblioteka Publiczna Gminy Kwilcz z Filią Bibliot. Lubosz,
- Biblioteka Publiczna Gminy Łowyń z Filią Bibliot. Silna.

Z końcem 1973 r. odchodzi na emeryturę dotychczasowa dyrektorka biblioteki Zofia Balicka. 1.04.1974 r. funkcję dyrektora PiMBP powierzono Antoniemu Taczanowskiemu. Tego roku stanowisko pracownika Czytelni obejmuje Wojciech Łysiak. W czerwcu uruchomiono bibliotekę sezonową w Mierzynie – Ustroniu.

Jak już wcześniej wykazano czynnikiem determinującym na pow. lokalu biblioteki są książki i czytelnicy. One to powodowały częste przenoszenie biblioteki.

Od 1974 r.

zaczęło się robić ciasno na regałach w wypożyczalniach biblioteki. Nie można było dostawić nowych regałów z uwagi na wytrzymałość stropów. Na wniosek dyrekcji PiMBP „władze” powiatu (PPRN) zaczęły rozważać możliwość wybudowania budynku nowej biblioteki o pow. 1200m2 obok Powiatowego Domu Kultury. W 1971 r., po selekcji księgozbioru, zwiększono lokal biblioteki z 130m2 do 242m2. Po trzech latach stał się ciasny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu opracowała wstępny projekt z podziałem przyszłych pomieszczeń biblioteki. Architekt powiatowy miał opracować dokumentację. Mierzono teren pod plac budowy. Niestety sprawa upadła z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego kraju. W czerwcu 1975 r. powiaty rozwiązano, Międzychód łącznie z gminą Łowyń znalazł się w granicach woj. gorzowskiego, a pozostała część powiatu była nadal poznańskim. Nowe władze miejsko-gminne zaproponowały przeniesienie biblioteki na pierwsze piętro budynku po byłym Urzędzie Miasta i Gminy (obecnie Muzeum Regionalne), lecz po negatywnej ekspertyzie wytrzymałości stropów sprawa upadła. Na parterze tego budynku miał się mieścić Urząd Stanu Cywilnego.

Od 1974 r. PiMBP gromadziła dokumenty, archiwalia i materiały etnograficzne związane z Pojezierzem Międzychodzko-Sierakowskim. Proponowany bibliotece budynek, w 1976 r. odpowiednio adoptowano i przeznaczono tym razem już w całości na Muzeum Regionalne, którego zbiory powstały w wyniku pasji bibliotekarzy jak i koła historycznego działającego przy bibliotece.

W czerwcu 1975 r.

po reorganizacji województw PiMBP zmienia nazwę na Miejską Bibliotekę Publiczną i otrzymuje rejon, w którego skład poza miastem i gminą Międzychód weszły biblioteki Miasta i Gminy Skwierzyna, Gminy Przytoczna, Gminy Lipki Wielkie i Gminy Łowyń. W 1976 r. Gmina Łowyń zostaje rozwiązana. Część gminy wraz z Łowyniem zostaje włączona do gminy Międzychód. Biblioteki gminne, które znalazły się na terenie obecnej gminy Międzychód stały się filiami MBP. Filie te znajdują się w Bielsku, Kamionnie i Łowyniu.

W grudniu 1976 r.

odchodzi z biblioteki dotychczasowy pracownik czytelni Wojciech Łysiak. Na stanowisku tym zatrudniono bibliotekarkę z filii bibliotecznej MBP w Kamionnie, Krystynę Jagiełę. Dzięki staraniom Urzędu Miasta i Gminy oraz działaczy kultury poprawia się baza lokalowa filii bibliotecznych.

W 1977 r.

otrzymuje nowy lokal w Wiejskim Domu Kultury FB w Łowyniu, a w 1978 r. również nowy lokal w Wiejskim Domu Kultury FB w Kamionnie. Lokale są nowe, ale ciasne i brak w nich tak potrzebnych magazynów na książki. W MBP też już nie było gdzie składać książek i istniała potrzeba wprowadzenia nowych regałów. Przeszkadzała jednak wytrzymałość stropów. Dyrekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (powołanego w 1976 r. w skład, którego wchodzi MBP) postanowiła przenieść bibliotekę z piętra na parter Międzychodzkiego Domu Kultury. Międzychodzki Dom Kultury zajął pomieszczenia biblioteki na piętrze. Remont i adaptację pomieszczeń rozpoczęto w 1979 r. i ukończono w 1981 r. Metraż biblioteki się zmniejszył, ale jednak można było wprowadzić dodatkowe regały, które rozwiązały problem ciasnoty.

W 1978 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gorzowie w związku z częściową likwidacją rejonu Międzychód odbiera bibliotece 1 etat.

W 1980 r.

odchodzą na emeryturę Wanda Plota prac. Gromadzenia i Maria Stańczak prac. Wyp. dla Dorosłych. Wojewódzka Biblioteka Publiczna odbiera kolejny etat zapowiadając likwidację rejonu (rejony były formą przejściową). Do Wypożyczalni dla Dorosłych zatrudniono Małgorzatę Urbaniak, która do tej pory pracowała w FB MBP Bielsko.

W 1981 r.

zostaje zlikwidowany rejon i biblioteka zmienia nazwę na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Międzychód. Zostaje zlikwidowany Dział Instrukcyjno-metodyczny. Instruktor Krystyna Ciesielska zostaje przesunięta do Działu Gromadzenia. Następnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. odbiera etaty Działu gromadzenia i tworzy Oddział Wojewódzki Gromadzenia i Opracowania Zbiorów z siedzibą w BPMiG M-chód. Pracownikami tego Oddziału są Krystyna Ciesielska – kierownik i Lidia Nowak. Oddział m.in. prowadzi centralny zakup książek dla byłego rejonu.

W 1981 r. BPMiG zorganizowała nową Filię Biblioteczną przy Osiedlu Świerczewskiego w Międzychodzie. W zawiązku z tym otrzymano nowy etat, na którym zatrudniono ponownie Hannę Kaczmarek, po jej przejściu na emeryturę Mirosławę Molik. Nowa Filia miała 60m2 i była też pewnym rozwiązaniem ciasnoty BPMiG. Obecnie FB Nr 1 ma 80 m2. W 1990 r. biblioteka zatrudniała 10 pracowników merytorycznych na pełnych etatach 9 w tym 5 w siedzibie i 4,5 w FB,

W 1995 r.

biblioteka weszła w skład Międzychodzkiego Centrum Kultury, którego dyr. została Elżbieta Borowiak dotychczasowa kierowniczka Muzeum Regionalnego. Bibliotece odebrano 2 etaty.

W 1999 r.

wraz z reformą administracyjną kraju Międzychód stała się ponownie siedzibą powiatu w woj. wielkopolskim i na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu, i Burmistrzem mamy powierzone zadania biblioteki powiatowej. Obecnie w skład sieci bibliotek powiatu wchodzą: Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie z Oddziałem Muzeum Regionalne i 4 FB, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieraków z FB Lutom, Gminna Biblioteka Publiczna w Kwilczu z FB Lubosz, Gminna Biblioteka Publiczna w Chrzypsku Wielkim. Oprócz działalności bibliotecznej (gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów), prowadzimy działalność wydawniczą (wydajemy foldery, płyty CD, prasę regionalną i broszury) promując wiedzę o regionie. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom szkół realizujących program „Małe Ojczyzny”. Organizujemy prelekcje, spotkania z literatami, wystawy związane z rocznicami państwowymi i literackimi. Od szeregu lat gromadzimy regionalia i dokumenty życia społecznego.

W bibliotece mają siedzibę: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej, Stowarzyszenie Międzychodzian i Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W bibliotece działa klub Szeherezada, 4 razy w tygodniu prowadzone są nieodpłatnie lektoraty języka niemieckiego dla bezrobotnych. Od stycznia 2006 r. prowadzone są lektoraty języka angielskiego.

W 2004 r.

zlikwidowano MCK. Biblioteka otrzymała nowy statut. Od tego momentu nosiła nazwę Biblioteki Publicznej w Międzychodzie, a Muzeum Regionalne stało się oddziałem biblioteki.

W 2006 r.

biblioteka zatrudniała 13 pracowników, w tym na pełnych etatach 8: w siedzibie - 5 + FB Nr 1 - 1, 2 etaty w Muzeum, 3 na ¾ etatu w FB, 2 na ½ etatu w tym Główny Księgowy.

Muzeum Regionalne obecnie od 2004 r.

oddział Biblioteki Publicznej w Międzychodzie ma siedzibę w z góra stuletnim, zabytkowym budynku dawnego magistratu miejskiego. Istnieje od 8 listopada 1976 r.. Powstało w wyniku pracy społecznej, zainicjowanej i kierowanej przez grupę miejscowych bibliotekarzy regionalistów: dyr. Antoniego Taczanowskiego i jego dwóch ówczesnych współpracowników, dr Wojciecha Łysiaka pracownika Czytelni dla Dorosłych, późniejszego kierownika Instytutu Etnografii Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, oraz Ryszarda Skłodowskiego. W latach 1974-76 zgromadzono pokaźny zbiór eksponatów, który stanowił zalążek zbiorów Muzeum, które początkowo przechowywane były w pomieszczeniach miejscowego Zespołu Szkół Zawodowych.

Wśród zebranych muzealiów szczególnie dużo było narzędzi i przedmiotów codziennego użytku z terenów Puszczy Noteckiej oraz Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Stały się one podstawą utworzenia działu etnograficznego, największego w międzychodzkim muzeum, mieszczącego swe zbiory w czterech salach tematycznych, poświęconych: gospodarstwu domowemu, włókiennictwu wiejskiemu, rolnictwu i kowalstwu oraz rybołówstwu. Placówka od początku swego istnienia gromadzi także wszelkie inne zabytki kultury materialnej i duchowej - pamiątki przeszłości Ziemi Międzychodzkiej: znaleziska archeologiczne, militaria, starodruki, rękopisy, lokalną prasę i fotografie w drugim z działów - historycznym. Są to w głównej mierze eksponaty związane z Powstaniem Wielkopolskim, którego tradycjom poświęcona jest stała ekspozycja. Oprócz stałych wystaw etnograficznych i historycznych Muzeum Regionalne w Międzychodzie w oparciu o własne zbiory jak i we współpracy z instytucjami o podobnym charakterze, a także z organizacjami społecznymi, artystami oraz z lokalnymi i regionalnymi środowiskami twórczymi i naukowymi organizuje wystawy czasowe, które eksponowane są w trzech salach. Tematyka ekspozycji czasowych jest bardzo różnorodna: od jubileuszowych wystaw miejscowych zakładów pracy (np. 100-lecie „Pomony” w 2004 r.) poprzez pamiątki z czasów wojen („Relikty Września’39” w 2003 r.) i czasów mniej odległych (np. „Ćwierć wieku minęło... Wspomnienie 600-lecia” w 2003 r.) do edukacyjnych wystaw historycznych, przyrodniczych (np. „Życie rafy koralowej” w 2002 r.) i oczywiście - wernisaży sztuki. Jedną z form współpracy naszej placówki ze środowiskami artystycznymi są wystawy wieńczące plenery malarskie, których wiele odbywa się w malowniczych okolicach Międzychodu, przyciągając od lat twórców - amatorów i profesjonalistów z kraju i z zagranicy (dawniej muzeum prezentowało pokłosie corocznych plenerów w Mierzynie współorganizowanych z BWA w Sieradzu, a od trzech lat gościmy artystów biorących udział w plenerach pod nazwą „Końskie konteksty” odbywających się w ośrodku p. Sokołowskich w Dormowie). Także działające w Międzychodzie Stowarzyszenie Artystyczne „DRZEWCE'2002” współpracuje z naszą placówką organizując wystawy-przeglądy twórczości swoich członków. Otwarcia wystaw czasowych należą do najważniejszych wydarzeń kulturalnych w mieście i powiecie, gromadząc zawsze liczne grono miłośników kultury z całego regionu. Gościmy także literatów: pisarzy i poetów, na gościnne wykłady zapraszani są przedstawiciele świata nauki, muzeum patronuje też imprezom edukacyjnym, konkursom plastycznym, w których młodzież całego powiatu prezentuje wykonane przez siebie m.in. tradycyjne ozdoby wielkanocne i bożonarodzeniowe i inne prace plastyczne, jak plakaty czy rzeźby. Od 2004 r., kiedy Muzeum Regionalne w wyniku zmian organizacyjnych zostało Oddziałem naszej Biblioteki Publicznej, mieszczą się w nim również zbiory jej Działu Regionalnego, które w połączeniu z własnym księgozbiorem muzeum stanowią bogate źródło wszechstronnej wiedzy o regionie, z którego korzystają uczniowie, studenci i wszyscy chętni. Dla ich potrzeb powstała w muzeum Czytelnia Regionalna, wyposażona w sprzęt reprograficzny i informatyczny. Oprócz wystaw, prelekcji, licznych spotkań, sympozjów, seminariów a także lekcji muzealnych, Muzeum udziela pomocy naukowych w formie wypożyczeń (każdy, kto potrzebuje materiałów na temat miasta, jego historii i nie tylko może je wypożyczyć w placówce) oraz bieżącej informacji, które udziela pan mgr Artur Paczesny – historyk.

Siedzibę w budynku muzealnym znalazła także Regionalna Informacja Turystyczna, funkcjonująca, co roku od maja do końca września. Dzięki temu wiele osób chcących poznać okolice Międzychodu, a także szukających wielu informacji np.: o noclegach, restauracjach, agroturystyce, planie miasta, ulicach, zasobach przyrodniczych, ośrodkach wypoczynkowych i inne, może zgłaszać się do tego punktu